WIJZIGING VOORWAARDEN & NORMEN NHG PER 1 JULI 2015

Beste relatie,

Per 1 juli 2015 wijzigen de voorwaarden & normen van NHG. Hierdoor verschijnt er een nieuwe versie. De nieuwe versie 2015-3 is van toepassing op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder even in het kort benoemd.

  1. Daling kostengrens NHG

Per 1 juli 2015 daalt de grens voor NHG van € 265.000 naar € 245.000. Dit betekend dat vanaf dat moment een lening maximaal € 245.000 mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

  1. WEW niet lager bestuursorgaan

De Raad van State heeft op 17 december 2014 bepaald dat het WEW, de uitvoerende instantie van de NHG, geen bestuursorgaan meer is. Dit heeft gevolgen voor de Voorwaarden & Norman:

  • In norm 1.1.4 is mandaat vervangen door machtiging en ondermandaat is vervangen door submachtiging
  • De geldgever dient in de offerte Artikel A3, lid 1 dub c en d te benoemen onder vermelding van de website nhg.nl/consument/voorwaarden-voor-kwijtschelding.html
  • De geldverstrekker is vanuit de NHG regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen van een afwijzingsbrief conform model NHG
  1. Gevolgen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Op 1 januari 2015 is de gewijzigde “tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” in werking getreden. De minister van Financiën heeft besloten om deze regeling per 1 juli verplicht te stellen. Hierdoor is er een nieuwe tabel voor de niet fiscaal aftrekbare rente geïntroduceerd. Hierdoor vervalt de bestaande formule van Norm 7.2 en 7.7.

  1. Reeds eigenaar-bewoner

Op basis van Norm 3 is het niet meer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). Op basis van nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

  1. Beheercriteria

De financieringslasttabellen zijn uitgebreid  en er zijn tabellen voor de niet fiscaal aftrekbare rente toegevoegd.

De nieuwste versie van de NHG gids vindt u op onze site onder het kopje hypotheken.