WOORDENBOEK

A

Bij het afsluiten laten veel mensen zich adviseren over hun hypotheek en bemiddelt de hypotheekadviseur. Sommige hypotheekaanbieders hanteren een vast bedrag voor hypotheekadvies en bemiddeling. Anderen werken met een uurtarief. De kosten kunnen daarom sterk uit een lopen.  

Een schema waarin je kunt zien hoe de aflossing van jouw schuld is opgebouwd.

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd de hypotheek gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na verloop van tijd verandert wel de samenstelling van de netto maandlast. In het begin betaal je veel rente en weinig aflossing, naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en ga je steeds meer aflossen en dus minder rente betalen. Aan het einde van de looptijd heb je dan ook de annuïteiten lening volledig ingelost.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde van de levenspolis. De waarde wordt bepaald door de periodieke inleg. In het geval van storting in beleggingsfondsen kan er sprake zijn van waarde vermeerdering / vermindering, al naar gelang de prestaties van de betreffende fondsen. De opgebouwde waarde kan eventueel worden verminderd met diverse kosten.

In geval van een aflossingsvrije hypotheek kies je ervoor niet af te lossen tijdens de looptijd. Dit betekent dat je maandlasten over het algemeen lager zijn, je betaalt namelijk alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet het hele bedrag in een keer worden ingelost.  

Het bedrag dat je jaarlijks mag aflossen zonder dat je boeterente betaalt. De geldverstrekker hanteert een jaarlijkse boetevrije aflossing van ongeveer 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld i.g.v. verkoop van je huis hoef je zelfs helemaal geen boete te betalen.

Afsluitkosten bestaan uit alle kosten benodigd voor het afsluiten van een hypotheek. Denk onder meer aan taxatiekosten, kosten notaris, kosten aanvraag NHG, boete vanwege vervroegde inlossing, bemiddelingskosten, advieskosten etc.

B

Veelal zul je als koper van een huis een bankgarantie moeten afgeven aan de notaris ter hoogte van 10% van de koopsom, dit wordt ook wel het garantiebedrag genoemd. Middels een bankgarantie geef je de bank opdracht om een bepaald bedrag te betalen aan de verkoper, wanneer je zelf besluit de woning niet te willen kopen. Dit geeft de verkoper namelijk zekerheid dat je de verplichting tot koop van de woning zult nakomen. Na acceptatie van de hypotheek offerte kun je een bankgarantie aanvragen. De kosten voor een bankgarantie bedragen circa 1% van het garantiebedrag.

Wellicht hebt elders reeds een levensverzekering / overlijdensrisico verzekering lopen, en wil je deze ten behoeve van je hypotheek inbrengen. Dit kan, mits de dekking van de verzekering(en) voldoet aan de door de geldverstrekker gestelde eisen. In sommige gevallen eist een hypotheekverstrekker dat een overlijdensrisicoverzekering benodigd is.  Wel dienen de looptijd van polis en de looptijd van de hypotheek aan elkaar gelijk te zijn. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om, in geval van onvoldoende dekking, een aanvullende verzekering af te sluiten.

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Alle leningen en kredieten zijn hier geregistreerd. Heb je in het verleden niet voldaan aan een betalingsverplichting op een lening, dan krijg je een codering bij het BKR. Op basis van deze registraties kan een geldverstrekker je weigeren een hypotheek te verstrekken.

Het geld benodigd voor de nieuw te bouwen woning wordt middels een hypotheek, op moment van aankoop, voor het gehele bedrag en in een depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen (eerst voor de grond, vervolgens voor de bouwtermijnen) gedaan. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt rente vergoed (= (gemiddelde) hypotheekrente).

Als je een nieuwbouwhuis koopt, betaal je de aannemer bouwrente over de kosten van de bouw die de aannemer reeds betaald heeft. Bijvoorbeeld voor de koop van de grond en eerste bouwmaterialen. Je betaalt bouwrente over de bouwtermijnen die al zijn verstreken. Er zijn twee soorten:  

Bouwrente-financieringsvergoeding: 
De bouwrente over de periode voor de aankoop. Ook wel financieringsvergoeding genoemd. Deze rente wordt vaak in de koopsom van de woning verwerkt. Je kunt deze bouwrente niet aftrekken van de belasting, maar wel meefinancieren in je hypotheek. 

Bouwrente-uitstelrente: 
De bouwrente na het tekenen van het voorlopige koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte. In deze periode heb je wel een voorlopig koopcontract, maar daarmee kun je de bouw nog niet betalen. Deze rente heet ook wel uitstelrente genoemd. Uitstelrente kun je wel aftrekken van de belasting. Als je deze bouwrente wilt meefinancieren in je hypotheek dan mag je rente daarover ook jaarlijks aftrekken van je belasting.

Het bedrag aan premie, rente en eventueel aflossing dat je maandelijks betaalt voor fiscale verrekening.

In geval van een bankspaarhypotheek los je niet af gedurende de looptijd, maar stort je een maandelijkse inleg op een geblokkeerde spaarrekening. Over de inleg en het opgebouwde kapitaal ontvang je een rente die gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Met de maandinleg en de renteopbrengst daarvan wordt het gedeelte bankspaarhypotheek van je hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost.

De periodieke termijn waarin je de premie, rente en eventueel aflossing betaalt. Meestal betaal je per maand. Aan het einde van de maand wordt het te betalen rentebedrag automatisch van je rekening afgeschreven.

Het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer voor het aflopen van de rentevaste periode de hypotheek vroegtijdig wordt afgelost. De hoogte van de boeterente is afhankelijk van de boetevrije aflossing die je kunt doen, de rentestand en van de voorwaarden.

Deel van hypotheekbedrag, bestemd voor verbouwing wordt in een depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen verricht op basis van ingestuurde (verbouwing)nota’s. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot kan rente worden vergoed.

De termijnen en bedragen die volgens een schema in de koop/aanneemsom voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan.

Een hypotheekaanbieding blijft maar een bepaalde periode geldig. Bij sommige geldverstrekkers kun je deze periode verlengen, hier betaal je dan een vergoeding voor. Deze vergoeding wordt ook bereidstellingsprovisie genoemd.

De regeling houdt in dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van je oude woning weer moet inbrengen als je binnen drie jaar een volgende woning koopt. De hypotheekrenteaftrek voor de nieuw hypotheek is alleen van toepassing voor dat deel van de lening dat groter is dan de overwaarde op de vorige reeds na 1 januari 2004 verkochte woning.

Het bedrag dat je jaarlijks mag aflossen zonder dat je een boete betaalt. Onder omstandigheden zoals bijvoorbeeld in geval van verkoop van je huis hoef je zelfs helemaal geen boete te betalen.

De wijze waarop in termijnen een nieuwbouwhuis wordt betaald. Eerst wordt de grond betaald en naarmate de bouw vordert volgen de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet, het zogenaamde bouwdepot. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt rente vergoed (= (gemiddelde) hypotheekrente).

Het inkomen voor inhoudingen: vast inkomen bestaat uit bruto salaris, vakantietoeslag, 13e maand (mits onvoorwaardelijk), onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering of onvoorwaardelijke winstuitkering, VUT/Pensioen. Overigens variabele inkomensbestanddelen tellen vaak slechts maar voor een deel mee.

C/D/E

Vergoeding of loon voor de makelaar bij aan of verkoop van een huis.

Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of per kwartaal).

Het bewijs dat je eigenaar bent van de woning. Deze wordt door het kadaster gewaarmerkt op verzoek van de notaris. Wordt door de notaris verstrekt aan de nieuwe eigenaar na de eigendomsoverdracht.

De waarde van een woning bij gedwongen / excecutaire verkoop. Een gedwongen verkoop levert vaak veel minder op dan een reguliere verkoop.

Met een declaratieformulier kun je geld opvragen uit uw bouwdepot. Je kunt dit geld gebruiken om de aannemer te betalen voor de bouw of verbouwing van uw woning.

Het staat je te allen tijde vrij extra eigen geld te gebruiken voor de aanschaf van een woning. Vaak is eigen geld nodig voor de aankoop van de woning. Het bedrag aan eigen inbreng wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag, zodat je op een lagere hypotheek en dus lagere lasten uitkomt.

De eigenwoningschuld is het deel van je hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een execution only hypotheek is een hypotheek die je zelf afsluit zonder advies van een hypotheekadviseur.

Dit is een label die je informeert over het energieverbruik van een woning.

Fiscale bijtelling bij inkomen vanwege bezit eigen woning, voorheen huurwaardeforfait.

Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. Je betaalt de gemeente dan een soort van huur.  Dit bedrag is vaak een jaarlijks bedrag, het zo geheten erfpacht canon.

F/G/H

Partners die hun gemeenschappelijke inkomensbestandsdelen tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte.

 In de offerte aanvraag kun je aangeven dat je graag bij de notaris een hoger hypotheekbedrag wilt laten inschrijven dan je  op dit moment nodig hebt. Dit kan voordeel hebben als je bijvoorbeeld binnen een aantal jaren een verbouwing verwacht. Op het moment dat je van de hogere inschrijving gebruikt wenst te maken kun je dit bij de geldverstrekker aangeven. Je hoeft dan voor dit extra bedrag niet naar de notaris waardoor je op de notariskosten bespaard.

Dit is een voorwaarde in de hypotheekakte. Hierin staat dat je de woning of een deel daarvan niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.

Dat is diegene die de woning aanbiedt. Dit is dus de huiseigenaar ook wel geldnemer genoemd.

Het totale bedrag dat u leent bij een geldverstrekker en waarvoor uw huis als onderpand dient. Inkomen Het totaal van vast en variabel inkomen.

Kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld afsluitprovisie, taxatiekosten, hypotheekakte kosten, kosten NHG. Deze financieringskosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar.

Je bent bij het aangaan van de hypotheek persoonlijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die bij de hypotheek horen. Koop je samen met je partner aan dan zijn jullie beide persoonlijk verantwoordelijk.

Het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister. Hierin wordt vastgelegd voor welk bedrag en door welke personen op welk perceel een hypotheek is aangegaan. Dit bedrag kan dus hoger zijn dan de totale gevraagde hoofdsom als er bijv. sprake is van een verhoogde hypothecaire inschrijving. 

Dat is diegene die de woning als onderpand aanvaardt. Hiermee wordt dus de geldverstrekker bedoeld ook wel geldgever genoemd.

Koop je een nieuwbouwwoning? Dan kun je dit het best doen met een garantie- en waarborgregeling. Stel de bouwer gaat tijdens de bouw onverhoopt failliet? Dan wordt je huis toch afgebouwd, omdat er een garantie en waarborgregeling is. Bovendien heb je de eerste zes jaar garantie op de kwaliteit van de woning. Welke garantieregelingen er zijn kun je vinden op de website garantiewoning.nl.

Het totale bedrag waarvoor je je hypotheek hebt afgesloten.

Een hypotheekakte is het officiële document dat je bij het passeren van de hypotheek bij de notaris krijgt. Hierin staan de gegevens van de hypotheek vermeld, zoals looptijd, rente, hoofdsom enz.

De rente die je betaalt over je hypotheek, kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Je belastbaar inkomen wordt dan lager en hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. 

I/J/K/L

Een intentieverklaring is een onderdeel van een werkgeversverklaring. Als je een hypotheek wilt afsluiten, heb je altijd een werkgeversverklaring nodig. Een intentieverklaring heb je nodig als je een tijdelijk dienstverband hebt. In de intentieverklaring staat dat je werkgever van plan is om je in vaste dienst te nemen bij ongewijzigde omstandigheden.

Kosten die de koper voor de overdracht van de woning moet betalen om de woning op zijn / haar naam te krijgen. Deze kosten bestaan onder meer uit de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opmaken van de de hypotheekakte.

De periode waarbinnen de aflossing van de hypotheek dient plaats te vinden.

Standaard is deze periode 30 jaar, maar afwijkingen zijn mogelijk gelet op fiscale redenen.

De instelling waar de eigendom van woningen is geregistreerd. Hier worden alle onroerende zaken geregistreerd. Ook de hypotheken die zijn ingeschreven op de woningen worden bij het kadaster geregistreerd.

De delen waarin de hypotheek gesplitst is, bijv. deel annuïtair en deel aflosvrij.  

De kapitaalverzekering (levensverzekering) die tot doel heeft het vergaren van voldoende kapitaal om de hypotheek aan het einde van de looptijd te kunnen aflossen.

De periode waarbinnen de aflossing van de hypotheek dient plaats te vinden.

Standaard is deze periode 30 jaar, maar afwijkingen zijn mogelijk gelet op fiscale redenen.

M/N/O/P

Het bedrag aan premie, rente en eventueel aflossing dat je maandelijks betaalt na fiscale verrekening.

De grond en alles wat zich daarin en daarop bevindt, voor zover dat nagelvast verbonden is aan de grond. Bijvoorbeeld je huis, garage,  etc.

Bij verhuizing naar een nieuwe woning, terwijl de huidige woning nog niet verkocht is of wel verkocht is, maar het verkoopbedrag nog niet is ontvangen. Om toch over de overwaarde te kunnen beschikken kun je een overbruggingskrediet aanvragen. Meestal leent je dan maximaal 2 jaar de overwaarde bij de hypotheekverstrekker, mits de huidige woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Op het moment dat de huidige woning wel verkocht en gepasseerd is betaal je de overbrugging terug aan de hypotheekverstrekker.

Om te voorkomen dat het overlijden van de hoofdkostwinner problemen oplevert ten aanzien van het betalen van de hypotheeklasten, dient het risico van overlijden te worden afgedekt middels een overlijdensrisicoverzekering. Ook kan de overlijdensrisicoverzekering voor andere risico’s afgesloten worden.

De dag dat de formele handeling bij de notaris plaatsvindt, waarbij de eigendomsakte en de hypotheekakte door alle partijen en de notaris worden ondertekend.

Landelijke regeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de betaling van rente en aflossing. Dus je leent veilig. NHG kan onder bepaalde voorwaarden de ontstane restschuld, doordat je je woning voor minder verkoopt,  kwijtschelden.  Jaarlijks wordt het maximum bedrag hypotheekbedrag voor NHG vastgesteld.

Dit zijn geldige redenen opgenomen in het koopcontract, om de (ver)koop van een huis te kunnen annuleren. Geldige reden is bijv. dat je voor een bepaalde datum niet de hypotheek of verkoop van uw eigen woning hebt kunnen regelen.  Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in het koopcontract staan of in de wet zijn geregeld. De ontbindende voorwaarden zijn gekoppeld aan een datum die eventueel op verzoek verlengd kan worden.

De belasting die wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis, deze bedraagt 2% van de aankoopwaarde, minus de waarde van eventueel overgenomen roerende zaken.

Uw oude hypotheek inlossen en opnieuw af sluiten bij dezelfde bank of een andere bank.

De perspectiefverklaring is bedoeld voor mensen met een flexibel arbeidscontract. Denk aan flexwerkers en uitzendkrachten. Met de perspectiefverklaring kan de flexwerker een hypotheek krijgen op basis van werkervaring, competenties, functies, de toekomstige inzetbaarheid en de situatie op de arbeidsmarkt. Uit deze gegevens kan de hypotheekverstrekker opmaken of de flexwerker de hypotheek kan (blijven) betalen.

Rente op jaarbasis, waarbij geen rekening is gehouden met het aantal betalingen per jaar.

Deze verzekering biedt dekking tegen brand, storm, blikseminslag en andere gebeurtenissen. Een opstalverzekering is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Samen met de gewijzigde hypotheekregels per 1 januari 2013 is het overgangsrecht gekomen. Door het overgangsrecht blijven de oude regels gelden tot uiterlijk 2044 voor hypotheken die op 31 december 2012 al bestonden.

Het verschil tussen de verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek die op dat huis rust. Blijft er geld over dan spreken we van overwaarde. Blijft er geen geld over maar is er sprake van verlies dan spreken we van een restschuld.

Q/R/S

In ruil voor het hypotheekbedrag verleen je de geldverstrekker het recht van hypotheek op je huis. Dus komt u de betalingen niet na, dan kan de geldverstrekker je huis gedwongen verkopen om zo de hypotheek in te lossen. Hier gelden uiteraard wel regels voor.

Rentemiddeling is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Is je huidige hypotheekrente hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het interessant zijn om je rente te laten middelen. Bij rentemiddeling krijg je een nieuw rentevast periode met een nieuw rentepercentage. Dit nieuwe rentepercentage bestaat uit de rente die hoort bij de nieuwe rentevaste periode. De eventuele boete zal in de rente verwerkt zijn middels een opslag.

Hiervan is sprake als de verkoop van de eigen woning lager is dan de hypotheek.

Bijv. verkoopprijs € 150.000 minus hypotheek € 200.000 betekend dat er € 50.000 restschuld is die direct ingelost dient te worden.

De starterslening wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVN).  De starterslening is een aanvullende renteloze lening bovenop uw hypotheek die door de gemeente wordt afgegeven.

Een sofinummer is een uniek en persoonsgebonden nummer afgegeven door de overheid. Tegenwoordig wordt het ook wel het Burgerservicenummer genoemd.

Rente afkoop is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Is je huidige hypotheekrente hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het interessant zijn om je rente af te kopen. Bij renteafkoop krijg je een nieuw rentevast periode met een nieuw rentepercentage. De eventuele boete zal wel in een keer betaald moeten worden.

De periode waarin je een vooraf vastgesteld rentepercentage betaalt. Hoe langer je de rente vastzet, hoe langer je de zekerheid hebt dat je hypotheeklasten gelijk blijven.

Dit is een risico-opslag op je hypotheekrente.  Deze opslag wordt bepaald aan de hand van de waarde van je woning ten opzichte van je totale hypotheek.

In geval van een spaarhypotheek lost u niet af gedurende de looptijd, maar betaalt u premie voor een zogenoemde kapitaalverzekering. Met de spaarpremie en de renteopbrengst van deze verzekering wordt het gedeelte spaarhypotheek van je lening aan het einde van de looptijd afgelost.

Aan het einde van de rentevast periode ontvang je een voorstel van de geldverstrekker om de rente opnieuw vast te zetten. Uiteraard tegen de dan geldende rentes.

Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning. Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot.

Dit is het stukje premie wat je betaald voor de overlijdensrisico dekking.

In geval van een spaarhypotheek betaalt u premie voor een zogenoemde kapitaalverzekering. Deze premie bestaat uit een risicopremie en een spaarpremie. De spaarpremie wordt voor u op een rekening of in een verzekering gezet tegen een afgesproken rentevergoeding, die gelijk is aan het rentepercentage dat u betaalt voor uw hypothecaire lening(deel).

T/U/V/W

Vaststellen van de waarde van een huis door een makelaartaxateur. De taxateur kijkt naar het type huis, de grootte, staat van onderhoud, de ligging, verbouwing, prijs van vergelijkbare huizen. De taxatie dient te zijn opgemaakt door een persoon die daartoe bevoegd is en deze mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de transactie van (ver)koop of financiering. De taxateur dient te zijn ingeschreven in een register. Het taxatierapport is nodig voor het aanvragen van een hypotheeklening.

Dit is een overzicht van de te verwachten verbouwkosten. Je hebt dit totaaloverzicht zelf opgesteld. Als je facturen indient voor uitbetaling uit het bouwdepot dan kijkt de geldverstrekker of jouw declaratie overeenkomt met de eerder opgegeven verbouwingsspecificatie.

Vrij op naam wil zeggen dat overdrachtskosten en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen. Dit is bij nieuwbouwwoningen vaak het geval.

Dit is een verklaring van je werkgever waarin je inkomenssituatie wordt toegelicht. Een werkgeversverklaring is nodig bij de hypotheekaanvraag. Bij je hypotheekadviseur zijn hiervoor standaard formulieren beschikbaar.

Ook wel eigendomsakte genoemd. Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

In tegenstelling tot de gebruikelijke benaming is de koop wel degelijk definitief na ondertekening van het voorlopige koopcontract en het verstrijken van de 3 dagen bedenktijd. Toch heet dit contract voorlopig omdat het niet bestemd is om als transportakte te worden ingeschreven. Immers, er kan wellicht nog een kink in de kabel komen waardoor de verkoop niet doorgaat. Denk hierbij aan ontbinding omdat de financiering niet rond komt.

De waarde van de woning bij een normale (niet gedwongen) verkoop.

Dit is een geschatte marktwaarde van je woning door de gemeente. De gemeente stelt die ieder jaar opnieuw vast en stuurt je hierover een WOZ-beschikking. Op basis van de WOZ- waarde worden diverse belastingen bepaald.

Het percentage dat je maandelijks betaalt fluctueert met de ontwikkelingen op geld / kapitaalmarkt. Dit betekend dan ook dat deze rente niet vast staat.

De aftrekbare hypotheekrente kan maandelijks met de fiscus verrekend worden middels een voorlopige teruggaaf. Je kunt dit via je inlog met DigiD via www.belastingdienst.nl aanvragen.

Als het voorlopig koopcontract getekend is, vraagt de verkoper vaak om een aanbetaling ofwel waarborgsom. Dit is meestal een bedrag van 10% van de koopsom die je op de rekening van de notaris stort. Beslis je om het huis toch niet te kopen, dan ben je dit geld kwijt. Gaat de koop gewoon door, dan wordt het bedrag teruggestort of met de hypotheek verrekend. Heb je niet voldoende eigen geld om de waarborgsom te betalen? Dan kan je hypotheekverstrekker dit met een zogenoemde bankgarantie regelen.

X/Y/Z